Ana içeriğe atla

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Genel Tanıtım

Bölüm Başkanı

.

Doç. Dr. Mustafa ERGEN

mustafaergen@subu.edu.tr

0 264 616 07 35

 

Öğrenci Kontenjanı

 40 (I. Öğretim)

 

Puan Türü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testi (Sayısal)

 

Eğitim Süresi

4 Yıl (8 Yarıyıl)

 

Eğitim Dili

Türkçe 

 

Mezuniyet Unvanı

Peyzaj Mimarı

 

MUYS Yönetim Sistemi

7 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

2021 Yılı Yerleşen Öğrencinin Tavan, Taban Puanı ve Başarı Sırası

Tavan Puan

Tavan Başarı Sırası

Taban Puan

Taban Başarı Sırası

341,44081

102.121

203,55560

389.741

 

 

1- Bölümümüz Hakkında

Peyzaj Mimarlığı, özellikle 20.yüzyılın son çeyreğinde sanayileşme ile birlikte büyüyen şehirlerde, insanların doğaya dönüş arzusunun bir ürünü olarak gelişmiş ülkelerde oldukça popüler bir meslek disiplini haline gelmiştir. Sanayileşmiş kentlerde gün boyunca radyasyona maruz kalan insanlar çareyi doğaya dönüşte bulmuş ve bunun bir sonucu olarak peyzaj mimarlığı meslek disiplini hızlıca yükselen bir değer haline gelmiştir. Mesleki olarak mimarlık ve doğa bilimleri ile harmanlanmış olan Peyzaj Mimarlığı diğer birçok bölümün aksine; yaşayan, sürekli değişim ve gelişim sağlayan doğal-yarı doğal alanlar tasarlamaktadır. Bölge özelinde baktığımızda Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün Sakarya’da bu zamana kadar açılmamış olması bölgemiz ve öğrenciler için büyük bir eksiklik olarak görünmektedir. Türkiye’nin önemli fidan üretim merkezlerinden olan Sakarya’nın, doğal taş vb. peyzaj strüktürlerinin çok kolay erişim noktasında olması kapsamlı bir süs bitkileri fuarına her yıl ev sahipliği yapması bölüm için değerli bir kaynak oluşturmaktadır.  Multi-disipliner çalışmaya açık olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları oldukça farklı iş kollarında ve merkezlerinde görev alabilmektedir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak en büyük avantajlarımızdan biri olan 7+1 uygulaması öğrencilerin mesleki gelişimi için bir farklılık oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin lisans öğrenimleri boyunca öğrendikleri teorik bilgilerin yanı sıra kazandıkları pratik beceriler özel sektörün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması açısından ön plana çıkmalarını sağlayacaktır. Mesleki olarak bu bölümden mezun olan öğrenciler özgüveni yüksek, kendini ifade edebilen, muhakeme yeteneğine sahip, çözümleme kapasitesi olan, girişimci, vizyon sahibi, araştırma yapan, teknik çözümleme, dijital okuryazar ve mesleki bilince sahip olarak mezun olmaktadırlar. Ülkemizde muhtelif üniversitelerin bünyesinde faaliyet gösteren Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde 2020 yılında Bölüm doluluk oranları %100’e ulaşmıştır. Süs Bitkileri ve Peyzaj sektörünün merkezinde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak 7+1 modelinin avantajı ile öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında olmak ve Peyzaj Mimarlarını ülkemize kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

 

2- Neden Tercih Edilmeli?

Gerek dünyada gerekse ülkemizde son yıllarda açık-yarı açık alanların insan varlığı için ne kadar önemli olduğu fark edilmiş ve gelişmiş ülkelerden sonra gelişmekte olan ülkelerde de yeşil alanlara yatırım ve teşvikler başlamıştır. Bu bağlamda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ülkemizin en büyük fidanlık altyapılarından biri olan Arifiye ilçesinde kurulması, diğer bölümlerde olduğu gibi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin de sektörle iç içe olacak şekilde eğitim-öğretim sürecinden geçmesini sağlayacaktır.  Sektörün sorunlarına akademik bakış açısından bakabilmesi yanında, mesleki özgüvene sahip olarak mezun olmaları önemli kazanımları arasında yer alacaktır. Ayrıca, öğrencilerimiz Fakültemizin uygulama alanlarında süs bitkileri üretim tekniği ve peyzaj konstrüksiyonu konularında birebir uygulama fırsatına sahip olacaklardır. Çizimle ilgili teorik bilgiler, çizim teknikleri, çizim araç ve gereçleri, teorik ve uygulamalı çalışmalara uygun olarak dizayn edilmiş Teknik Resim Sınıfı ile AutoCAD ve Photoshop programları ile bilgisayar destekli tasarım yapılabilecek şekilde oluşturulmuş Bilgisayar Sınıfı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin kullanımına uygun kapasitede ve teknik donanıma sahip bulunmaktadır. Bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacağını düşündüğümüz eğitimini tamamlamış yeni peyzaj mimarları mesleğimizin saygınlığını ve itibarını yükseltmek için çaba göstermeleri bir diğer hedefimizdir.

 

3- Amaç

Bölümümüzün temel amacı; analitik düşünme kabiliyetine sahip, problem çözme yetisi kazanmış, fonksiyonel-sürdürülebilir tasarım üretme kabiliyetinde bilimsel-tarafsız düşünme,  dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine duyarlı, analitik düşünebilen rekabetçi peyzaj mimarları yetiştirmektir. Bu bağlamda 7+1 sistemi ile diğer üniversitelerden farklılaşan üniversitemizde kamu ve özel sektör ile iş birliği içerisinde çalışarak potansiyel sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretmek ve mezunlarımızın bu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmesi amaçlarımız arasındadır.

 

4- Hedef

Mesleki bilgi ve donanımına sahip, yenilikçi, üretken, girişimci, sosyal ve teknik iletişim becerisi yüksek, peyzaj planlarını okuyup çözümleyebilen ve uygulama becerisine yatkın Peyzaj Mimarları yetiştirmektir. Peyzaj Mimarlığı unvanı almaya hak kazanan mezunlarımızın, yetişmiş işgücü olarak, çalışacakları peyzaj ve süs bitkileri, kentsel-kırsal tasarım alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, yenilikçi bakış açısı ile hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

 

5- Eğitim-Öğretim İmkânları

Ziraat Fakültemiz teknolojik altyapı ve derslikler bakımından eğitim öğretime uygun ve hazır durumdadır. 8 adet farklı boyutlarda teorik derslik, 4 adet uygulama laboratuvarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet teknik resim atölyesi ile eğitim öğretim için gerekli teknik alt-yapı ve donanıma sahiptir

 

6- Laboratuvar Olanakları

Öğrenci Laboratuvar kapasite dengesi bakımından yeterli duruma sahip olan fakültemizde biyoteknoloji, kalite, doku kültürü ve bilgisayar, çizim laboratuvarları mevcuttur. Laboratuvarlar gerekli cihazlar ile donatılmış olup gelişmeye açıktır.

 

7- Ders İçerikleri

Bölümümüzde eğitim-öğretim görecek öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri, ders içerikleri ve AKTS karşılıkları yurtiçi ve yurtdışında örnekleri dikkate alınarak hazırlanmış, yatay ve dikey geçiş ile öğrenci değişim programlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Öğretme-öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilmektedir.

 

8- Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Analitik düşünebilme, sayısal yetkinlikler, bireysel ve çevresel farkındalık, empati,  eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, tasarı ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında bu sektördeki güncel ekonomik gelişmelere ilgi duyma.

 

9- Çap (Çift Anadal) Başvurusu Yapılabilecek Programlar

-

-

-

 

10- Yandal Başvurusu Yapılabilecek Programlar

-

-

-

 

11- Erasmus Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü aracılığı ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

12- Farabi Değişim Programı Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü aracılığı ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

13- Mevlâna Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlâna Koordinatörlüğü aracılığı ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

14- Mezun Öğrencilerin Çalışma Alanları

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • Belediyeler
  • Fidanlıklar
  • Tasarım Ofisleri
  • Uygulama Ofisleri

 

15- Mezun Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler

Bölümümüz lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, fen, çevre ve tasarım bilimleriyle ilgili temel bilgileri öğrenmektedir. Mezunlarımız tasarım, planlama, sürdürülebilirlik, bilgisayar destekli tasarım, bitki tanıma, yetiştirme, bakım konularında programlar konusunda uzmanlaşır, program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Peyzaj Mimarlığı alanında Lisans derecesine sahip olurlar. Bölümümüz öğrencilerine aldıkları eğitim çerçevesinde; genelde Türkiye ve özelde de Sakarya Bölgesinde üretimi yapılmakta olan süs bitkilerinin ıslah, yetiştirme ve çoğaltma teknikleri konularında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmaktadır. Bölüm çalışmalarını yakından izleyerek katkıda bulunan bölüm öğrencileri ayrıca laboratuvar çalışmaları, arazi uygulamaları ve bitirme tezleriyle ihtisas yapmak istedikleri konulardaki deneyimlerini artırmaktadırlar.

 

 

8 Yarıyıl Boyunca Göreceğiniz Ders Planlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız