Ana içeriğe atla

Bahçe Bitkileri Bölümü Genel Tanıtım

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ömer BEYHAN

obeyhan@subu.edu.tr

0 264 616 07 39

 

Öğrenci Kontenjanı

30 (I. Öğretim)

 

Puan Türü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testi (Sayısal)

 

Eğitim Süresi

4 Yıl (8 Yarıyıl)

 

Eğitim Dili

Türkçe 

 

Mezuniyet Unvanı

Ziraat Mühendisi

 

MUYS Yönetim Sistemi

7 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

2021 Yılı Yerleşen Öğrencinin Tavan, Taban Puanı ve Başarı Sırası

Tavan Puan

Tavan Başarı Sırası

Taban Puan

Taban Başarı Sırası

241,14128

325.845

230,35303

368.750

 

 

1- Bölümümüz Hakkında

Bahçe Bitkileri Bölümünde öğrencilerimiz, 7+1 sistemine uygun olarak, yedi dönem teorik, bir dönem de işyeri uygulaması şeklinde dersler almaktadır. Bahçe Bitkileri Bölümü; meyve yetiştirme ve ıslahı, sebze yetiştirme ve ıslahı, bağ yetiştirme ıslahı ile süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı ana bilim dallarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Bölgede ekonomik olarak yetiştirilen meyve-sebze tür ve çeşitlerinin yetiştirme teknikleri, çoğaltılması (fide, fidan, tohum), ıslahı, hasat ve depolama teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki biyolojisi, hasat sonrası fizyolojik konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

 

2- Neden Tercih Edilmeli?

Gerek dünyada gerekse ülkemizde Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği giderek önem kazanmaktadır. Marmara Bölgesi içerisinde yer alan Sakarya ilimiz, sahip olduğu son derece uygun Bahçe Bitkileri üretim alanları bakımından, önemli bir potansiyele sahiptir. İklim şartları ve stratejik coğrafi konumu meyvecilik, bağcılık, sebzecilik ve süs bitkileri üretimi açısından bölgeyi avantajlı kılmaktadır. Bölgede modern üretim şekillerinin uygulanması, yeni üretim alanlarının oluşturulması veya mevcut üretim alanlarının ıslah edilmesi, üreticilerin karşılaştıkları sorunların bilimsel metotlarla çözümlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bahçe Bitkileri alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bu konularda eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmak, bilhassa bulunduğumuz bölge şartlarına uygun ürün çeşitliliğini artırmak, bölge yetiştiricisini her konuda bilgilendirmek, kurslar, seminerler, kongreler düzenlemek, kamu ve özel sektörle iş birliği içerisinde çalışarak potansiyel sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretmek gerekmektedir. Bahçe bitkileri alanında verilen akademik bilgi, yeni tarım teknikleri ve araştırma alışkanlığı ile bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaları evrensel düzeye çıkaracak ve ülkemiz bahçe bitkileri üreticisinin gelişmesini sağlayacak kadroları oluşturarak,  ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında tohum üretiminden, ürünlerin tüketim aşamasına kadar mühendislik bilgileriyle donanmış aydın ve dürüst mühendisler yetiştirmek, aynı zamanda dünyadaki üniversitelerle yarışacak akademik kadroların oluşturulması gerekmektedir.

 

3- Amaç

Bölümümüzün temel amacı; ulusal önceliklerimizi daima göz önünde bulunduran, verilere dayalı karar alabilen, bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği konusunda tam donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve dolayısıyla ülkemiz Bahçe Bitkileri üretim dalının gelişmesine katkıda bulunmak; ulusal önceliklerimiz ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda bahçe bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve hasat sonrası fizyolojisi konusunda araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların ulusal ya da uluslararası platformlarda sunulmasını ve yayımlanmasını sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak Bahçe Bitkilerinde Lisans ve Lisansüstü eğitiminde çeşitli dersler ve uygulamalar ile öğrencilerin potansiyellerini en yüksek seviyede değerlendirerek, Bahçe Bitkileri alanında eğitimlerini sağlamak, yeni teknik ve uygulamaları bölgeye getirmek ve tanıtmak, üreticisiyle, kamu ve özel sektörüyle iş birliği içerisinde çalışarak potansiyel sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretebilmektir.

 

4- Hedef

Ulusal önceliklerimize dayalı olarak bahçe bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve hasat sonrası fizyolojisi dallarında görsel ve işitsel düzeyde eğitim-öğretim vermek, üniversite-endüstri-özel ve tüzel kuruluşlar ile iş birliğine dayalı araştırmalar yürütmek, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirmek.

 

5- Eğitim-Öğretim İmkânları

Ziraat Fakültemiz teknolojik altyapı ve akademik kadro bakımından yeterli imkânlara sahiptir. Bölümümüz Bahçe Bitkileri Bölümü olarak lisans düzeyinde eğitim verirken aynı zamanda Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı olarak yüksek Lisans düzeyinde de eğitim vermektedir. Bahçe Bitkileri Bölümümüzde ikisi Profesör birisi de Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 3 adet Öğretim Üyesi ve Bölüm idari işlerinden sorumlu personel görev yapmaktadır. Bölümümüz hocalarının tümü meslekleri alanında mesleki deneyime sahip olup ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya imza atmışlardır.

 

6- Laboratuvar Olanakları

Bölüm laboratuvarları araç-gereç ve kimyasal malzemeler yönünden, geçmişte tamamlanmış ve hali hazırda yürütülen projelerden sağlanan desteklerle donatılmaktadır. Halen Bölüm laboratuvarımızda temel birçok analizler yapılabilirken, Rektörlüğümüz tarafından fakültemizde oluşturulmuş tüm bölümlerin ortak kullanımına açık olan biyoteknoloji, doku kültürü, pomoloji ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda Bahçe Bitkileri için ihtiyaç duyulan tüm analizler yapılabilmektedir.

 

7- Ders İçerikleri

Bölümümüz ders AKTS ve içerikleri hazırlanırken yerli ve yabancı Ziraat Fakültelerinin ders içerikleri göz önüne alınarak hazırlama yapılmaktadır. Öğretme-öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.

 

8- Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Çevreye duyarlı olan, tarımsal konulara ilgi duyan, analitik düşünebilme, sayısal yetkinlikler, bireysel ve çevresel farkındalık, empati, eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, tasarı ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında bu sektördeki güncel gelişmelere ilgi duyma.

 

9- Çap (Çift Anadal) Başvurusu Yapılabilecek Programlar

-

-

-

 

10- Yandal Başvurusu Yapılabilecek Programlar

-

-

-

 

11- Erasmus Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü aracılığı ile Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

12- Farabi Değişim Programı Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü aracılığı ile Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

13- Mevlâna Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ülkeler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlâna Koordinatörlüğü aracılığı ile Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerimiz açık programlara başvuru yapabilecektir.

 

14- Mezun Öğrencilerin Çalışma Alanları

Bahçe Bitkileri Bölümü içerisinde Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve ıslahı, Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Organik Tarım ve Biyoteknoloji alanlarında eğitim ve araştırmalar yürütülmektedir. Dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Ziraat Mühendisi’ unvanı alarak mezun olurlar. Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri başta Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı il-ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, Tarım Kredi Kooperatifleri, üretici birlikleri, ziraat odaları, belediyeler, bankalar, seralar ve özel sektörün tarımla ilgili çeşitli alanlarında çalışabilecekleri gibi, birçok firmaya danışmanlık da yapabilmektedir. Bunların yanı sıra bölümümüzden mezun olan ziraat mühendisleri kendi projelerini oluşturabilirler ve bu sayede kendi işlerinde çalışabilirler. Bunlar arasında; çeşitli meyve, sebze ve süs bitkisi türlerinin ticari yetiştiriciliği, bağcılık, fide ve fidancılık, seracılık, mantar yetiştiriciliği, tohum ve gübre bayiliği gibi alanlar yer almaktadır.

 

15- Mezun Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler

Bölümümüz lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, fen ve çevre bilimleriyle ilgili temel bilgileri öğrenmektedir. Tarım Bilimleri ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olur. Bahçe Bitkileri ile ilgili bilgi edinerek meyve, sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği hususunda uzmanlaşır. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ziraat Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunmaktadır. Bölümümüz öğrencilerine aldıkları eğitim çerçevesinde; genelde Türkiye ve özelde de Sakarya Bölgesinde tarımı yapılmakta olan bahçe bitkilerinin ıslah, yetiştirme, çoğaltma, hasat ve depolama teknikleri konularında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bölüm çalışmalarını yakından izleyerek katkıda bulunan bölüm öğrencileri ayrıca laboratuvar çalışmaları, arazi uygulamaları ve bitirme tezleriyle ihtisas yapmak istedikleri konulardaki deneyimlerini artırmaktadırlar.

 

 

8 Yarıyıl Boyunca Göreceğiniz Ders Planlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız